Statuut Filter Vertaalprijs    

Bestuur Stichting Filter
 

De Filter Vertaalprijs wordt jaarlijks door de Stichting Filter toegekend aan de meest bijzondere vertaling uit het voorafgaande kalenderjaar.

De prijs wordt verleend voor een vertaling van welke aard en in welk genre ook, ongeacht het aantal vertalers dat aan de vertaling gewerkt heeft, ongeacht ook de vertaalrichting waarin dit gebeurde. In principe betreft het een vertaling in of uit het Nederlands.

De prijs wordt gegeven voor vertalingen in de ruimste zin van dat woord. Vertalingen op basis van opvallende vertaalopvattingen komen evengoed in aanmerking als vertalingen die met een meer traditionele aanpak zijn gemaakt. Een belangrijk criterium voor bekroning is de creativiteit van de vertaler bij het oplossen van vertaalproblemen die voortvloeien uit de eigen, bijzondere aard van het te vertalen werk. Tevens is de vindingrijkheid die los van het origineel bij het vertalen vrijkomt een belangrijk aandachtspunt voor de jury.

Het prijzengeld wordt jaarlijks ter beschikking gesteld door diverse vooraanstaande uitgeverijen en enkele anonieme begunstigers. Het bedrag wordt door de Stichting Filter uitgekeerd aan de maker of makers van de bekroonde vertaling of aan hun wettelijke vertegenwoordiger.

De Stichting Filter beheert de prijs en beslist over de samenstelling van de jury. Vertalingen van bestuursleden van de Stichting Filter en van redactieleden van het tijdschrift Filter komen niet in aanmerking voor nominatie. De jury bestaat uit vijf leden, waarvan de prijswinnaar van het voorafgaande jaar deel kan uitmaken. Het bestuur van de Stichting Filter en de redactie van het tijdschrift Filter zijn elk met één lid in de jury vertegenwoordigd. De overige juryleden zijn vertalers, liefst van verschillende generaties, of anderen uit het culturele of wetenschappelijke bestel met kennis van en affiniteit met vertalen. De maximale zittingstermijn van een jurylid is twee jaar, tenzij de Stichting om haar moverende redenen hiervan wenst af te wijken.

De jury is vrij in haar keuze en laat zich geheel leiden door haar eigen ideeën over vertalen. Jaarlijks worden vijf vertalingen genomineerd; de nominaties worden in Filter en op Webfilter publiek gemaakt. De jury draagt een kandidaatwinnaar voor aan het stichtingsbestuur, dat vervolgens de prijs toekent. Het juryrapport wordt gepubliceerd in Filter en/of op Webfilter. De winnaar wordt in de gelegenheid gesteld zijn of haar overwegingen bij het maken van de bekroonde vertaling in Filter te publiceren.

Het staat eenieder vrij de jury te attenderen op bijzondere vertalingen, liefst met redenen omkleed. Dit kan via het mailadres van de redactie: info@tijdschrift-filter.nl.

 

Stichting Filter – Utrecht, 1 november 2016