Landschapsovergang (4)    74-80

Moor / Veen / Akker / Flinters

Miek Zwamborn
Seán Hewitt
Roseanne Watt

p. 74: foto, Miek Zwamborn

p. 75: titelblad

p. 76: Engelstalig gedicht 'Moor', Seán Hewitt + tekening Miek Zwamborn

p. 77: Nederlandse vertaling 'Veen', Miek Zwamborn + tekening Miek Zwamborn

p. 78: Engelstalig gedicht 'Akker', Roseanne Watt + tekening Miek Zwamborn

p. 79: Nederlandse vertaling 'Flinters', Miek Zwamborn + tekening Miek Zwamborn

p. 80: foto 'Zonnedauw': Miek Zwamborn

Lees verder in de papieren Filter