Uitslag enquete    56-57

De redactie

In het vorige nummer van Filter was een enquête bijgesloten waarin ik u, namens de redactie van Filter en het Nederlands Genootschap van Vertalers, een aantal stellingen over het tijdschrift voorlegde. Tot ons genoegen hebben meer dan honderd mensen hierop gereageerd; helaas ontvingen we enkele inzendingen te laat en was de verwerking van de gegevens al geschied. Vandaar dat in de grafieken verderop gesproken wordt over 96 respondenten, waarvan 75 NVG-leden.

De enquête levert een duidelijk beeld op, zoals u uit de grafieken kunt zien: op alle drie de stellingen reageert het merendeel van de respondenten met de keuze ‘helemaal eens’ en ‘eens’. Dit lijkt op het eerste gezicht een open deur: men neemt immers geen abonnement op een tijdschrift dat men niet goed vindt. Voor Filter geldt echter dat een groot aantal abonnees bestaat uit NVG-leden die het blad automatisch krijgen toegezonden. Dat ook zij het in groten getale eens zijn met de stellingen ‒ er is bijna geen verschil in respons tussen NVG-leden en ‘gewone’ abonnees ‒ stemt ons tot grote tevredenheid.

Er is dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bij de vragen commentaar te leveren. Dat deze reacties zeer uiteenlopend waren, mag duidelijk zijn. Toch is er een punt dat vaker naar voren komt en waarop ik nader zou willen ingaan. Een groot aantal respondenten ziet Filter als een tijdschrift dat erg gericht is op literair vertalen (niet iedereen vindt dit overigens een bezwaar) en zou graag meer aandacht willen voor het niet-literaire vertalen en de tolkpraktijk.

Deze gedachte leeft ook al enige tijd bij de redactie. Vandaar dat de rubriek Apparaat is geïntroduceerd. Ook zijn de artikelen in 5:1 over de Divisie CRI en haar vertaalactiviteiten en over het Taalcentrum vu verdere stappen in die richting. De redactie doet in het Mededelingenblad van het NVG regelmatig een oproep tot bijdragen vanuit de praktijk. Tot nog toe heeft dat echter nog niet zoveel reacties opgeleverd als wij zouden willen. Wel kan ik melden dat in het nummer dat nu voor u ligt een artikel is opgenomen over het werken met tolken in de psychotherapie en dat in de rubriek Apparaat enkele encyclopedieën op cd-rom worden besproken. In de komende nummers is Apparaat een vaste rubriek en komen onder anderen ook twee gerechtstolken Russisch aan het woord. De bedoeling is dat er uiteindelijk een goede balans wordt gevonden en dat ieders belangstelling wordt bevredigd.

Uit de enquête zijn natuurlijk nog meer, minder belangrijke punten naar voren gekomen, die de redactie zeker zullen helpen bij het nader vormgeven van Filter. Voor zowel de redactie, als het NVG en Uitgeverij Coutinho is het prettig te weten dat Filter op de goede koers zit. Ik dank iedereen die heeft gereageerd dan ook hartelijk voor zijn of haar medewerking. Wie geïnteresseerd is in het volledig verslag van de enquête, kan dit opvragen bij de uitgever. [verouderde gegevens verwijderd; webredactie]

5-2_grafieken _enquete