Landschapsovergang (3)    42-47

Miek Zwamborn
Kathleen Jamie
Vertaling: Miek Zwamborn

p. 42: foto, Miek Zwamborn

p. 43: titelblad

p. 44: Engelstalig gedicht 'Basking Shark', Kathleen Jamie

p. 45: Nederlandse vertaling 'Reuzenhaai', Miek Zwamborn

p. 46: Nederlands gedicht 'Ossuarium', Miek Zwamborn

p. 47: foto: Miek Zwamborn

Lees verder in de papieren Filter